Legea prieteniei în ‘industria’ achizițiilor publice

de Oana Strătulă  (Partener)

Nu de puține ori, înca din momentul lecturării documentației de atribuire, se poate întrevedea o preferință a autorității contractante pentru anumiți posibili ofertanți, fapt ce rezultă, de regulă, din condițiile stabilite de aceasta în privința capacității profesionale pe care trebuie să o aibă participanții la procedură.

Acest lucru este evident mai ales în domeniile în care numărul specialiștilor nu este foarte mare, iar aceștia se cunosc între ei, inclusiv în ceea ce privește membrii echipelor, studiile pe care le-au urmat, proiectele în care au fost implicati și valoarea acestora.

Desigur că o documentație de atribuire restrictivă poate face obiectul unei contestații în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, însă un astfel de demers presupune, pe de o parte, un anumit nivel de cunoaștere a legislației în domeniul achizițiilor publice, care sa permită identificarea criteriilor restrictive și, pe de altă parte, implicarea unor resurse de ordin financiar, uman și de timp.

Din aceasta perspectivă, inițiativa Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice de a interveni prin redactarea unor instrucțiuni privind modalitatea în care autoritățile contractante trebuie să formuleze cerințele de calificare ce vizează capacitatea profesională este una binevenită.

Când pot fi impuse cerințe privitoare la studii și în ce pot consta acestea

Autoritatea contractantă poate solicita informații referitoare la studii, numai în măsura în care justifică de ce este necesară absolvirea studiilor într-un anumit domeniu, respectiv de ce doar o persoană care a absolvit studiile solicitate poate îndeplini activitățile din contractul ce urmează a fi atribuit și de ce persoane care au alte studii decât cele solicitate nu pot realiza aceste activități.

De asemenea, autoritatea contractantă are obligația de a identifica cu exactitate domeniul studiilor solicitate, nefiind suficient, spre exemplu, să menționeze în documentația de atribuire condiția studiilor în domeniul tehnic, ci însuși tipul de studii care se solicită, respectiv specializarea construcții civile, industriale și agricole etc. Referința la durata studiilor se poate face fie prin solicitarea de studii superioare, fie prin solicitarea de studii medii, fără a se putea însă impune cerința studiilor superioare de lungă durată.

În ceea ce privește studiile postuniversitare, autoritatea contractantă nu poate solicita ca un expert să aibă atât studii superioare cât și studii postuniversitare, studii universitare de masterat sau doctorat și, de asemenea, nu poate impune absolvirea doar de studii postuniversitare/master/doctorat.

În măsura în care nu este necesară absolvirea cu diplomă de licență a studiilor într-un anumit domeniu, autoritatea contractantă poate permite dovedirea specializării fie prin studii absolvite cu diplomă de licenta, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificari recunoscute la nivel național sau internațional într-un anumit domeniu.

Experiența generală solicitata de autoritatea contractantă în domeniul studiilor poate fi de maximum 5 ani și, numai în mod excepțional, poate fi impusă o durată mai mare, atunci când există reglementări specifice în vigoare și/sau atunci când autoritatea contractantă justifică temeinic, la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare, complexitatea deosebită a activităților ce urmează a fi derulate în cadrul contractului, prin prisma poziției/atribuțiilor respectivului expert.

Ce condiții de experiență specifică se pot impune ofertantului 

În conformitate cu Instrucțiunile emise de ANRMAP, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca experiență în domeniul specific aferent activităților din cadrul contractului ce urmează a fi atribuit, să fie de maximum 3 ani.
Ofertanții au dreptul de a-și dovedi experiența specifică, cuantificată în ani, prin participarea la unul sau mai multe contracte/proiecte similare, indiferent cât timp a trecut de la finalizarea acestora.

Astfel, spre exemplu, autoritatea contractantă nu poate impune ca un expert să fi participat într-un proiect similar derulat în ultimii 3 ani, dupa cum nu se poate impune ca un expert sa aibă o experiență specifică realizată în ultimii 3 ani.

ANRMAP a relaxat cerințele referitoare la atestarea sau autorizarea tehnico-profesională obligatorie

În cazul specialiștilor care au nevoie de o anumită atestare sau autorizare tehnico-profesională pentru a-și putea desfășura activitatea în cadrul contractului, autoritatea contractantă are obligația de a menționa, în fișa de date a achiziției, prevederea expresa din actul normativ în baza căruia este obligatorie atestarea și de a solicita doar atestatul și/sau legitimația.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune condiții de studii, vechime, respectiv de experiență generală și/sau specifică sau condiții ce vizează implicarea într-un proiect sau contract similar, atunci când instituțiile abilitate pentru a emite astfel de atestate sau autorizații impun îndeplinirea anumitor condiții de vechime ori de experiență.  Astfel, spre exemplu, nu se pot stabili condiții de vechime pentru responsabilul tehnic cu execuția, diriginți de șantier, verificatori de proiect, personal atestat AFER/ISCIR/ANRE/ ANVAR/ANCPI/CECAR/CAFR/MCPN etc.

În cazul în care ofertanții prezintă experți străini ce dețin certificat/atestat echivalent emis de autoritățile de certificare abilitate din alt stat, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune obținerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritățile române la momentul depunerii ofertelor ci, în baza principiului recunoașterii reciproce, aceasta va accepta certificate echivalente.

Cum poate fi dovedită experiența specifică

În scopul dovedirii experienței specifice, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților CV-ul precum și documente-suport, cum ar fi, după caz, recomandări, copie de pe fișa de post, copie de pe contractul de muncă, copia contractului de colaborare/prestări servicii, copie de pe Revisal etc.

Autoritatea contractantă nu poate impune ca documentele-suport necesare pentru dovedirea experienței solicitate să fie eliberate exclusiv de către beneficiarul contractului/proiectului în derularea căruia a fost implicat expertul, acestea putând fi eliberate și de prestatorul respectivelor servicii/lucrări. Instrucțiunile emise de ANRMAP au caracter obligatoriu pentru autoritățile contractante, iar în măsura în care acestea nu se conformează noilor reguli, documentația de atribuire poate fi contestată de orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim.

Articol publicat pe 3 iulie 2013 în Business24.ro.