Opțiuni în privința imigrării disponibile în România pentru cetățenii din afara UE

Pentru cetățenii non-UE încă este dificil să găsească o modalitate de a locui pe teritoriul României, având în vedere numeroasele condiții pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

Regimul acordării vizelor

Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate. Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită de documente care să justifice scopul şi condiţiile călătoriei, precum şi de dovada că posedă mijloace de întreţinere pe timpul şederii în România şi pentru a părăsi teritoriul României.

În funcţie de scopurile pentru care se acordă, vizele pot fi:

a.        Viza de tranzit aeroportuar

Viza de tranzit aeroportuar se acordă  în condiţiile existenţei vizei unui stat terţ. Această viză permite străinilor rămânerea în zona aeroportuară cel mult 5 zile.

b.        Viza de tranzit

Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile.

c.         Viza de scurtă ședere

Viza de scurtă şedere este viza care permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

Dreptul de şedere pe teritoriul României, conferit străinului prin viza de scurtă şedere, nu poate fi prelungit.

Viza de scurtă ședere se poate acorda pentru diverse scopuri precum: turism, vizită, afaceri, transport, activități sportive, activități culturale, științifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activități care nu contravin legii române, atâta timp cât șederea în România este justificată.

Refuzul acordării vizei de scurtă şedere nu poate fi contestat.

d.        Viza de lungă ședere

Viza de lungă şedere se acordă străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii. Prin viza de lungă şedere străinilor li se acordă dreptul de şedere temporară şi posibilitatea de a solicita prelungirea acestuia şi obţinerea unui permis de şedere.

Viza de lungă ședere se acordă pentru mai multe scopuri, precum:

i.     Desfășurare de activități economice

Viza de lungă şedere pentru activităţi economice se acordă străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice în regim de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

ii.      Desfășurare de activități profesionale

 Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale se acordă străinilor care urmează să exercite pe teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale.

iii.      Desfășurare de activități comerciale

Acest tip de viză se acordă străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiţie.

Aceștia trebuie să îndeplinească anumite condiţii, începând cu un plan de afaceri. Pentru acest tip de viză, se va face dovada că dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 euro, pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro, pentru străinii acţionari într-o societate pe acţiuni.

Vor trebui să realizeze, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie potrivit planului de afaceri, aducând un aport de capital sau tehnologie în valoare de minimum 100.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată şi de cel puţin 150.000 euro pentru o societate pe acţiuni.

Prin activitatea pe care o presupune investiţia propusă, aceasta va crea, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri de muncă pentru o societate pe acţiuni.

Alte tipuri de vize de lungă ședere, în funcție de scopul pentru care sunt acordate, pot fi: angajare în muncă și detașare, studii, reîntregirea familiei, activități religioase, activități de cercetare științifică, viza diplomatică și de serviciu, sau alte scopuri.

Prelungirea dreptului de şedere temporară

Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Oficiul Român pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale. Dreptul de şedere temporară în România se poate prelungi succesiv pentru perioade de până la un an.

Acordarea dreptului de şedere pe termen lung 

Dreptul de şedere pe termen lung se acordă, la cerere, pe perioadă nedeterminată, străinilor care sunt titulari ai unui drept de şedere temporară sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România.

Străinii titulari ai unui drept de şedere pe termen lung au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe domiciliul pe teritoriul României în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Cartea albastră a UE pentru lucrători înalt calificati

Cartea albastră a UE este un permis de ședere eliberat lucrătorilor înalt calificati, cetățeni non-UE, care atestă dreptul de şedere şi de muncă al acestora pe teritoriul României. Acest permis oferă titularului anumite privilegii privind dreptul de ședere și de muncă într-un stat membru UE.

Permisul de ședere

Străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în România i se eliberează un permis de şedere. Acestea pot fi permise de şedere temporară, permise unice, permise de şedere în scop de detaşare, Cartea albastră a UE, permise de şedere pe termen lung.

Permisul de şedere temporară se eliberează străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară acordat, cu excepţia dreptului de şedere temporară în scop de muncă sau de detaşare. Când este vorba despre muncă, se eliberează un permis unic, iar in cazul detașării, se eliberează permis de ședere în scop de detașare.

Permisul de şedere pe termen lung se eliberează străinului căruia i s-a acordat dreptul de şedere pe termen lung, pentru o pentru o perioadă de 5 ani si se reînnoieşte succesiv pentru aceeaşi perioadă. Când este vorba de străini membri de familie ai cetăţenilor români, permisul se eliberează pentru o perioadă de 10 ani şi se reînnoieşte succesiv pentru aceeaşi perioadă.

Cetăţenia română

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte anumite condiţii. În primul rand, este necesar ca acesta să se fi născut şi să domicilieze, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei.

Alte condiții vizează comportamentul și vârsta străinului, fiind necesară împlinirea vârstei de 18 ani. Acesta nu poate întreprinde sau sprijini acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale.

De asemenea, străinul trebuie să facă dovada faptului că are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă și a faptului că nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

Persoana care solicită acordarea cetățeniei române trebuie să cunoască limba română, să posede noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească și să cunoască prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.