Drepturile și garanțiile procedurale de care beneficiază persoanele controlate de către DLAF

Aprobarea cererilor de finanțare, implementarea cu succes a proiectelor finanțate din fonduri europene și finalizarea în bune condiții a perioadei de monitorizare reprezintă un deziderat pentru toți beneficiarii care pornesc pe acest drum, uneori sinuos și dificil, al accesării de fonduri nerambursabile.

După euforia ce caracterizează orice început, cei mai mulți beneficiari constată că vorba din popor “nimic nu e gratis” este perfect adevărată, că lucrurile nu sunt atât de simple precum transpar din ghidurile diferitelor programe și că implementarea unui proiect cu finanțare europeană presupune nenumărate costuri și nu doar financiare ci, uneori, chiar emoționale.

Astfel, unii beneficiari află că, în afară controalelor venite din partea organismelor intermediare, a autorității de management și a autorității de audit, este posibil să fie chemați pentru a da informații cu privire la proiect și de către DLAF – Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

Dat fiind că, în materia fondurilor europene, fraudă înseamnă infracțiune, simplă denumire a instituției este suficientă pentru a-i îngrijora pe cei cărora DLAF le solicită informații legate de modul de întocmire a documentației aferente cererii de finanțare, dosarele de achiziție, cererile de plata etc.

Ce este DLAF și care sunt atribuțiile sale?

Departamentul pentru lupta antifraudă este instituția națională de contact cu Oficiul European de Lupta Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei Europene, fiind organizat că structura cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, sub coordonarea primului-ministru.

Rolul DLAF este de a asigura protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, sens în care acesta îndeplinește mai multe funcții – de coordonare a luptei antifraudă, de control, de reglementare și de reprezentare.

Dintre acestea, cea care prezintă un interes direct pentru beneficiarii de fonduri europene este funcția de control, în exercitarea căreia DLAF efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții.

Rezultă așadar că, în exercitarea funcției de control, care se realizează de către Direcția control din cadrul DLAF, această instituție are rolul de a verifică proiectele finanțate cu fonduri europene, nu doar din perspectiva săvârșirii de fraude, ci și din perspectiva neregulilor, acestea din urmă reprezentând, în sens larg, o încălcare a normelor legale sau contractuale, cu consecințe exclusiv financiare, iar nu de natură penală.

Cum se desfășoară acțiunile de control ale DLAF?

În exercitarea funcției de control, Departamentul efectuează investigații administrative, controale la față locului, analize și verificări documentare, că urmare a sesizărilor primite de la OLAF sau din alte surse, precum și că urmare a sesizării din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude ori alte activități care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

Acțiunile de control ale DLAF se desfășoară în baza împuternicirii de control, care reprezintă actul de declanșare a acțiunii de control, fiind emisă de șeful Departamentului, și cuprinde în mod expres: numele și funcția consilierilor împuterniciți să efectueze sau să coordoneze acțiunea de control, numărul legitimațiilor de serviciu ale acestora, dată începerii controlului, obiectul acțiunii de control.

În cadrul desfășurării acțiunilor de control, toate instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice altă entitate, precum și persoanele fizice sunt obligate să permită reprezentanților Departamentului accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice și să furnizeze documentele și informațiile necesare întocmirii actului de control.

De asemenea, consilierii împuterniciți pot lua declarații de la orice persoană care poate furniza date sau informații utile acțiunii de control desfășurate.

Care sunt drepturile persoanelor controlate și ce garanții procedurale trebuie să le asigure DLAF?

Consilierii împuterniciți sunt obligați să desfășoare acțiunile de control în mod obiectiv și imparțial, respectând drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor, precum și o serie de garanții procedurale.

Astfel, persoanele sau entitățile controlate au dreptul să fie instiintate despre existența acțiunii de control, cu excepția situațiilor când există pericol de dispariție a unor date, înscrisuri, bunuri ce pot constitui mijloace de proba ori de schimbare a unor situații de fapt și este necesară lămurirea urgență a unor fapte sau împrejurări ale controlului.

Existența pericolului de dispariție și urgență se stabilesc de către consilierii împuterniciți, în funcție de circumstanțele concrete ale cauzei, însă, inclusiv în ipoteza în care persoanele sau entitățile controlate nu beneficiază de dreptul de a fi instiintate în prealabil despre existența acțiunii de control, acestora li se va asigura respectarea tuturor celorlalte drepturi și garanții procedurale prevăzute de lege.

În cazul în care persoanele ori reprezentanții persoanelor sau entităților controlate sunt chemați la sediul Departamentului pentru a furniza date și informații sau pentru a da declarații, aceștia au dreptul să fie înștiințați despre această cu 5 zile înainte de dată fixată, cu indicarea documentelor pe care sunt obligați să le prezinte.

Pe toată durata acțiunii de control, indiferent dacă au fost instiintate sau nu despre existența acesteia, persoanele sau entitățile controlate au dreptul să fie asistate de un avocat ales și, după caz, de un traducător autorizat.

În cazul în care li se solicită acest lucru de către consilierii împuterniciți, persoanele sau entitățile controlate au dreptul să prezinte, în scris, punctul lor de vedere cu privire la orice aspect legat de obiectul acțiunii de control; este important de precizat că prezentarea punctului de vedere în scris reprezintă un drept al persoanei controlate iar nu o obligație, ceea ce înseamnă că persoanele controlate pot refuză să dea declarații scrise.

De asemenea, persoanele sau entitățile controlate au dreptul să consulte, la sediul Departamentului, documente din cadrul acțiunii de control, fără a implică realizarea de copii de pe acestea, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cum se finalizează acțiunea de control?

Acțiunea de control se finalizează printr-o notă de control, aprobată de șeful DLAF, în care se constată prevederile încălcate, se estimează impactul financiar asupra intereselor financiare ale Uniunii Europene în România sau se constată existența elementelor de natură infracțională, după caz.

În cazul identificării unei nereguli, notă de control se transmite autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor respective, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege, iar constatările din notă de control privind identificarea neregulilor se comunica, la cerere, persoanelor sau entităților controlate.

În măsură în care constată elemente de natură infracțională, DLAF sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală și transmite actul de control în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

Evident, în cazul în care constată elemente de natură infracțională, DLAF nu va comunica aceste constatări persoanelor sau entităților controlate, pentru a nu impieta asupra desfășurării anchetei penale.

Articol publicat în data de 15 Decembrie 2017 pe Business 24.