Achiziții publice. Contestația pe cale judiciară vs. contestația pe cale administrativ jurisdicțională. Avantaje și dezavantaje.

În practică s-a pus problema care cale de atac, dintre remediile reglementate de Legea nr. 101/2016[1], este mai eficientă din punctul de vedere al urgenței de soluționare și poate servi mai bine intereselor legitime ale celor aflați în postura de a face uz de aceasta – contestația formulată direct la instantă (pe cale judiciară) sau contestația formulată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor – CNSC (pe cale administrativ-jurisdicţională)?

Alegerea uneia sau a alteia dintre remediile sus-menționate este o chestiune de strategie și de oportunitate, iar în prezentul articol ne propunem să facem o comparație între cele două tipuri de contestații, subliniind, acolo unde este cazul, avantajele și dezavantajele fiecăreia.

Concluzia prezentului articol este că, în măsură în care timpul este de esența situației în care se află contestatorul, contestația pe cale administrativ-jurisdicțională este calea mai rapidă spre obținerea unei soluții asupra contestației, în timp ce contestația formulată direct la instanță se soluționează în mod definitiv într-un termen ceva mai lung.

Contestația la instanță însă prezintă avantajul că părțile sunt întotdeauna citate și pot pune concluzii orale, putându-și susține, astfel, interesele printr-un plus de șanse de a-și face cunoscute argumentele, de a accentua anumite aspecte care numai prin viu grai pot fi accentuate, spre deosebire de o procedura eminamente scrisă, cum este cea de la CNSC, unde formularea concluziilor orale este excepția și nu regulă.

În cele ce urmează vom trata cele două căi preocedurale din perspectiva duratei fiecăreia și a altor particularități ce le diferențiază pe una de cealaltă, astfel ca persoanele interesate să poată decide în mod eficient care este mijlocul cel mai potrivit intereselor lor și specificului procedurii de achiziție în legătură cu care se dorește formularea unei contestații.

Pentru început, este de precizat că termenele de contestare sunt aceleași și pentru contestația pe cale judiciară și pentru contestația pe cale administrativ-jurisdicțională.

Contestația formulată pe cale administrativ jurisdicțională se soluționează într-un termen maxim de 20 de zile de la sesizare, dacă CNSC se pronunță pe fond (termen format din 5 zile de la primirea contestației, în care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să transmită dosarul achiziției și 15 zile pentru efectivă soluționare), termen ce poate fi prelungit cu încă 10 zile în cazuri temeinic justificate. Dacă se pronunță pe o excepție, CNSC trebuie să o facă în termen de 10 zile de la primirea contestației (format din 5 zile în care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să trimită dosarul achiziției și 5 zile pentru efectivă soluționare). De asemenea, decizia CNSC se motivează și se comunica părților în termen de 3 zile de la pronunțare.

În total, incluzând termenul în care trebuie achitată cauțiunea, contestația pe cale administrativ jurisdicțională ar trebui soluționată în maxim 20 sau 30 de zile de la primire (pe fond), respectiv maxim 10 sau 20 de zile de la primire (pe excepție).

La aceste termene se adaugă termenul de 3 zile pentru comunicare, plus termenul de 10 zile lucrătoare în care părțile pot ataca decizia CNSC, precum și termenul de soluționare a plângerii la instanță, care este de 45 de zile de la data formulării plângerii.

Astfel, întreaga procedură de soluționare a contestației pe cale administrativ jurisdicțională, până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței, poate ajunge la aproximativ 90 de zile.

Facem precizarea că, în aprecierea noastră, instanța care judecă plângerea are obligația de a pronunța decizia în termenul de 45 de zile de la sesizare, acesta neputând fi depășit prin amânare de pronunțare.

Este de menționat faptul că, dacă decizia CNSC este atacată de orice alte persoane vătămate prin soluția pronunțată, acestea au un termen subiectiv de la care curge termenul de 10 zile lucrătoare de atacare și nu unul obiectiv, respectiv de la data luării la cunoștință de decizia CNSC în cauza (moment care comportă el însuși o serie de discuții privitor la ce anume se poate consideră a fi un astfel de moment și cum se dovedește acesta).

Un alt avantaj al contestației formulate pe cale administrativ jurisdicțională este că termenul de plângere este de 10 zile lucrătoare, comparativ cu 10 zile calendaristice în cazul recursului împotriva hotărârii pronunțată în contestația formulată pe cale judiciară.

În cazul contestației formulate direct la instanța, procedura de soluționare trebuie să se finalizeze în 45 de zile, deci un termen mai lung decât cel de soluționare de la CNSC (fără să se mai facă vreo distincție după cum instanța se pronunță pe o excepție sau pe fondul contestației).

Hotărârea tribunalului de soluționare a contestației trebuie redactată în termen de 7 zile de la pronunțare și se comunica de îndată părților, care au un termen de 10 zile să o atace cu recurs la curtea de apel în jurisdicția căreia se află sediul autorității contractante. Durata de soluționare a recursului este tot de maxim 45 de zile.

Așa fiind, în cazul contestației judiciare, de la data introducerii contestației și până la dată pronunțării unei hotărâri definitive vor trece cel puțin 107 zile, comparativ cu 90 de zile în cazul contestației pe cale administrativ jurisdicțională (sau 80 de zile, dacă CNSC s-a pronunțat pe o excepție). În măsura în care urgența este de esență situației în care se află contestatorul, acesta este un dezavantaj.

Totuși, dacă partea interesată dorește să aibă garanția că își poate susține și oral în fața primei instanțe contestația, trebuie să o introducă direct la instanță.

Un alt posibil avantaj al contestației introduse pe cale administrativ jurisdicțională este acela că, la soluționarea plângerii, deși este prevăzut că părțile nu pot depune decât înscrisuri, se da posibilitatea instanței ca din oficiu să ordone administrarea oricăror probe necesare soluționării cauzei.

În final, trebuie precizat că aceste termene legale este posibil ca uneori să fie depășite din motive neimputabile CNSC sau instanțelor de judecată, caz în care se vor decala cu durata de timp cauzată de astfel de motive.

 

Sorin Strătulă

Avocat Partener Strătulă & Asociații (www.stratula.com)

Articol publicat în Tribuna Economică, Nr.46(paginile 22 si 23), în data de 13.11.2019.

 

[1] privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor